SERWIS: fer.org.pl projekty aktualne rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZE艃
 

13 pa藕dziernika 2011
Razem przeciw powodziom

Status: zrealizowany 

Czas realizacji:  maj 2011 - grudzie艅 2011
 
Opis projektu:
Projekt "Razem przeciw powodziom" promuje naturalne metody zapobiegania powodziom i wspiera transgraniczn膮 wspó艂prac臋 pomi臋dzy stron膮 polsk膮 i czesk膮. Dzia艂ania s膮 kontynuacj膮 podj臋tej przez FER w roku 1997 mi臋dzynarodowej wspó艂pracy dla harmonijnej ochrony przeciwpowodziowej 艂膮cz膮cej bezpiecze艅stwo z potrzeb膮 zachowania przyrody. Z racji na usytuowanie g艂ównych dzia艂a艅 na Dolnym 艢l膮sku FER wspó艂pracuje w tematyce powodziowej przede wszystkim z partnerami niemieckimi i czeskimi. Wspólne dzia艂ania dla rzek ze Stowarzyszeniem Arnika maj膮 ju偶 dziesi臋cioletni膮 historie. Obecny projekt, zainspirowany równie偶 sudeckimi powodziami w 2010 roku,  jest prób膮 zainicjowania d艂ugofalowej wspó艂pracy polsko-czeskiej w tym temacie.
 
Cele: 
Celem projektu " Razem przeciw powodziom" jest poprawa ochrony przeciwpowodziowej i wspó艂pracy polsko-czeskiej w temacie ochrony przyrody i umiej臋tnego gospodarowania w dolinach rzek, ze szczególnym uwzgl臋dnieniem obszaru pogranicza. Celem projektu jest równie偶 zwi臋kszenie 艣wiadomo艣ci spo艂ecze艅stwa, pa艅stwa i samorz膮dów na temat przyczyn wyst膮pienia szkód powodziowych i przyjaznych naturze metod ich zapobiegania  a tak偶e wypracowanie konkretnych propozycji  dalszej wspó艂pracy, zw艂aszcza w kontek艣cie wdra偶ania "dyrektywy powodziowej" UE 
 
Dzia艂ania:
G艂ówne dzia艂ania projektowe obejmuj膮:
1) zrealizowanie dwóch polsko-czeskich seminariów (po jednym w Polsce i w Czechach) dla przedstawicieli samorz膮dów, pracowników administracji publicznej, s艂u偶b gospodarki wodnej i ochrony przyrody oraz organizacji spo艂eczny dotycz膮ce przyjaznej naturze ochronie przeciwpowodziowej. W trakcie seminariów zaprezentowane zostan膮 mo偶liwo艣ci dobrych i z艂ych praktyk ochrony przeciwpowdziowej w kontek艣cie ochrony przyrody; przyk艂ady bezinwestycyjnych i niskokosztowych metod zapobiegania stratom powodziowym.
2) wypracowanie zalece艅 dotycz膮cych przysz艂ych inwestycji  dotycz膮cych ochrony przeciwpowodziowej a tak偶e przygotowane kierunki dzia艂a艅 edukacyjno-promocyjnych (dla potrzeb przygotowania projektów).
3) organizacja wystawy objazdowej prezentuj膮cej najwi臋ksze powodzie w Polsce i Czechach - ich przyczyny, przebieg i konsekwencje oraz mo偶liwe 艣rodki zapobiegawcze i  艂agodz膮ce, z naciskiem na wykorzystanie naturalnego potencja艂u ochronnego dolin rzecznych.
 
Projektowi towarzysz膮 specjalnie przygotowane publikacje w j臋zykach polskim i czeskim oraz serwis internetowy.  Podsumowanie projektu b臋dzie mia艂o form臋  warsztatów dla uczestników projektu i potencjalnych wspó艂pracowników, których celem b臋dzie  opracowanie kontynuacji podj臋tych dzia艂a艅.
 
Finansowanie:
Projekt  „Razem przeciw powodziom" realizowany jest dzi臋ki  dotacji  udzielonej Stowarzyszeniu Arnika i Fundacji EkoRozwoju  udzielonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czeskiej Republiki w ramach Czesko - Polskiego Forum oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki  Wodnej we Wroc艂awiu.
 
Koordynacja:
strona czeska 
Vlastimil Karlik vlastimil.karlik@arnika.org
 
strona polska 
Krzysztof Smolnicki k.smolnicki@eko.org.pl
Ewa Le艣 eles@eko.org.pl
 
(projekty, aktualne rozdz1 )
    prawa autorskie: TERRA login