SERWIS: fer.org.pl projekty aktualne rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

14 sierpnia 2017
„Znani i lubiani sąsiedzi”. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław

mala fotka

Status: realizowany

Termin realizacji: czerwiec - grudzień 2017

Opis projektu:
Głównym celem projektu „Znani i lubiani sąsiedzi”. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum jest kształtowanie postaw ekologicznych społeczności lokalnych zamieszkujących Powiat Wrocławski oraz podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej dotyczącej rodzimych gatunków roślin i zwierząt występujących na w/w obszarze.

Przyczyną podjęcia tematu jest stale coraz szybsze przekształcanie przez człowieka siedlisk przyrodniczych, rosnące zanieczyszczenie środowiska, wymieranie i zmniejszanie liczebności coraz większej liczby gatunków, a co za tym idzie utrata lokalnej i regionalnej różnorodności biologicznej wraz z pakietem pełnionych przez nią „usług ekosystemowych”. Konieczność powstrzymania, a przynajmniej spowolnienia tych procesów wynika z tego, że zbyt późne podjęcie działań w zakresie zachowania i ochrony różnorodności biologicznej może nie przynieść zakładanych rezultatów wcale, lub ich osiągnięcie będzie zdecydowanie trudniejsze (i kosztowniejsze).

Celem zadania jest:
•    edukacja ekologiczne i kształtowanie postaw ekologicznych związanych z przyrodą wśród mieszkańców powiatu
•    zachowanie bioróżnorodności terenów zamieszkanych Powiatu Wrocławskiego poprzez wzbogacenie i urozmaicenie bioróżnorodności ogrodów szkolnych i przedszkolnych
•    edukacja przyrodnicza dzieci, młodzieży i dorosłych z Powiatu Wrocławskiego w oparciu o informacje dotyczące rozmieszczenia i liczebności ptaków, owadów i innych grup zwierząt żyjących na terenie powiatu;
•    rozpropagowanie informacji o potrzebie i sposobach ochrony siedlisk i gatunków;
•    zwrócenie uwagi na interakcje międzygatunkowe i zależności panujące w przyrodzie;
•    zachęta do działania na rzecz zachowania różnych gatunków zamieszkujących obszary miejskie i podmiejskie wraz z  ich siedliskami
•    uwrażliwianie dzieci i młodzieży na piękno przyrody, jej bogactwo i różnorodność.

Działania:

EKOLOGICZNE WARSZTATY EDUKACYJNE „Znani i lubiani sąsiedzi”
W ramach projektu w wybranych szkołach i przedszkolach z terenu powiatu odbędą się warsztaty edukacyjne, w trakcie których uczestnicy będą mogli aktywnie poznawać różne gatunki zwierząt i roślin obecnych w otoczeniu człowieka, ich funkcje oraz sposoby ochrony. W ramach działania zakupione zostaną sadzonki drzew oraz cebule kwiatowe które podczas zajęć sadzone będą z grupami w najbliższej okolicy szkoły lub przedszkola.

SPOTKANIA PLENEROWE
W ramach działania zrealizujemy dwa spotkania w plenerze dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, których tematem przewodnim będzie przyroda powiatu i jej współegzystencja z człowiekiem.
Miejsce: miejsce wybrane zostanie z uwzględnieniem jego dostępności dla mieszkańców powiatu i atrakcyjne położenie przyrodnicze, także pod względem obserwacji różnych ciekawych gatunków Ostateczna decyzja podjęta zostanie po przyznaniu środków i uwzględnieniu zajętości wybranych obiektów. Proponowane miejsce: np. Zalew Mietkowski, Sobótka.

Finansowanie:  Projekt jest finansowany ze środków Powiatu Wrocławskiego
Osoba do kontaktu:  Magdalena Berezowska-Niedźwiedź m.berezowska@eko.fer.pl

 

(projekty, aktualne rozdz1 )
  1. Program Naturalnie Wrocław
  2. Rolnictwo Wspierane Społecznie – wspólny program treningowy
  3. DRZEWA DLA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY EUROPY
  4. „Znani i lubiani sąsiedzi”. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  5. OBYWATEL NA STRAŻY DRZEW
  6. Ptaki Wrocławia
  7. NA STRAŻY DRZEW
  8. Projekt Zielone gry
  9. Ochrona czynna przeplatki maturna, gatunku wskaźnikowego łęgów, w Polsce południowo-zachodniej
  10. Budowanie zrównoważonego miasta- szansa dla obszarów miejskich Europy Środkowej
prawa autorskie: TERRA login