SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZE艃
 
odwied藕 serwis projektu,
jeden z najlepszych serwis贸w w swojej klasie na 艣wiecie!
min
zawiera opisy ptak贸w znakomitego ornitologa prof. Stawarczyka
opatrzone ilustracjami znamienitego rysownika p. Cofty
oraz fotografiami najwi臋kszych s艂aw polskiej ornitologii.

14 pa藕dziernika 2010
Edukacja z polotem

Status: zrealizowany

Czas realizacji: 2009 - 2010 (III edycja)

Opis projektu:

Serwis www.ptaki.info jest wiod膮cym polskim serwisem dotycz膮cym ptaków i ich siedlisk, edukacji i dzia艂a艅 ochronnych i nale偶y do najcz臋艣ciej odwiedzanych serwisów ekologicznych (przyk艂adowo w 2008 notowa艂 on 艣rednio 155 089 unikatowych odwiedzin w miesi膮cu). Wyró偶nia si臋 on spo艣ród innych serwisów o tematyce ptasiej kompleksowym i zintegrowanym podej艣ciem do tematu, obcym serwisom typowo przyrodniczym. 

G艂ówny cel projektu: popularyzacja Birdwathing-u w Polsce jako popularnej na 艣wiecie formy zrównowa偶onego wypoczynku oraz sprawdzonego sposobu budowy 艣wiadomo艣ci oraz wra偶liwo艣ci ekologicznej.

Projekt skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych obserwacj膮 ptaków, w tym w szczególno艣ci do pocz膮tkuj膮cych i potencjalnych birdwatherów, jakim mog膮 by膰 dzieci i m艂odzie偶, a tak偶e do nauczycieli i liderów prowadz膮cy ptasia edukacj臋 ekologiczn膮.
W szczególno艣ci zale偶y nam na aktywizacji dzieci i m艂odzie偶y szkolnej w zakresie podnoszenia wiedzy o stanie 艣rodowiska, edukacji przez Internet oraz samodzielnych poznawczych dzia艂a艅 terenowych na obszarach przyrodniczo cennych. Chcieli by艣my, aby aktywno艣ci te zaowocowa艂y wzrostem ich wiedzy na temat ochrony ptaków i ich siedlisk (wzrostem 艣wiadomo艣ci ekologicznej) oraz zwi臋kszeniem ich osobistego zaanga偶owania w ochron臋 terenów przyrodniczo cennych w pobli偶u ich miejsca zamieszkania.

Zadaniem projektu jest równie偶 dostarczenie nauczycielom i opiekunom nowoczesnych, atrakcyjnych, interaktywnych narz臋dzi o charakterze multimedialnym oraz materia艂ów dydaktycznych i obszernych baz danych do prowadzenia skutecznej edukacji ekologicznej w szko艂ach. 

III edycja projektu zak艂ada:

 1. zwi臋kszenie ilo艣ci prezentowanych na serwisie ptaków o kolejnych 200 gatunków wyst臋puj膮cych w Polce, tak 偶eby sta艂a si臋 kompletnym profesjonalnym katalogiem obejmuj膮cych wszystkie gatunki w kraju (400 profesjonalnie opisanych gatunków).
 2. rozwój cz臋艣ci serwisu dotycz膮cej dzia艂a艅 ochronnych oraz utworzenie dzia艂u prezentuj膮cego walory turystyczno-przyrodnicze wybranych obszarów „ptasich” tzw. internetowa ptasi膮 map臋 polski. Portal zachowa swój nowatorski multimedialny charakter oraz mo偶liwo艣ci interaktywnego wspó艂tworzenia serwisu.
 3. utworzenie interaktywnej galerii fotografii ptasiej;
 4. opracowanie pakietu konkursowego obliczonego na aktywizacj臋 dzieci m艂odzie偶y oraz na przyci膮gni臋cie do serwisu 艣rodowiska birdwatherów i amatorskich fotografów przyrody.
 5. rozbudowanie do 100 opisów bazy ptasich 艣cie偶ek edukacyjnych;
 6. zmodernizowanie gry internetowe „ptasie memory”, „patsi quiz” oraz forum Obserwatorów Wysokich Lotów.


W nowej formie prezentowane b臋d膮:

 1. Vademecum Obserwatora Wysokich Lotów - 21 artyku艂ów dotycz膮cych tego jak obserwowa膰 ptaki,
 2. Ptasia telewizja - 12 filmów filmy z 偶ycia ptaków.
 3. Ptasie radio – Gaw臋dy - 83 audycje radiowe prezentuje ciekawostki z 偶ycia ptaków, dzia艂ania ochronne, rol臋 ptaków w ekosystemach mo偶liwo艣ci obserwacji ptaków (w formie plików mp3),
 4. Interaktywna Baza ptasich scenariuszy edukacyjnych - 60 scenariuszy edukacyjnych

Projekt pozsiada bardzo silne zaplecze merytoryczne, które stanowi膮:

 • prof. Tadeusz Stawarczyk (przygotowanie i opieka nad baz膮 danych) - ornitolog, Dyrektor Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wroc艂awskiego, wspó艂autor unikatowej pozycji „Awifauna Polski”, redaktor naczelny pisma Notatki Ornitologiczne, szef ogólnopolskiej Komisji Faunistycznej,
 • Artur Adamski - (autor Vademecum, konsultant) ornitolog PAN we Wroc艂awiu, Cz艂onek Zarz膮du PTPP „proNaura” wieloletni pracownik na Zak艂adu Ekologii Ptaków Uniwersytetu Wroc艂awskiego (gdzie wspó艂tworzy艂 obszern膮 monografi臋 „Katalog Awifauny 艢l膮ska”, zbieraj膮c dane od 500 osobowego zespo艂u profesjonalnych i amatorskich obserwatorów ptaków w terenie),
 • Jakub Szymczak (wykonawca , konsultant merytoryczny) - aktywny birdwatcher, pracownik i dzia艂acz proNatury posiadaj膮cy do艣wiadczenie w pracy z dzie膰mi i m艂odzie偶膮 zdobyte mi臋dzy innymi przy realizacji mi臋dzynarodowego Programu Edukacyjnego BOCIAN (jako asystent koordynatora g艂ównego).
 • Tomasz Cofta (wykonawca grafik) - cz艂onek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP), wieloletni redaktor czasopisma „Ptaki”, autor ksi膮偶ek o ptakach (m.in. „Ptaki Ba艂tyku”)
 • Artur Homan (wykonawca)– znany fotograf przyrody, autor wielu wydawnictw i albumów, autor materia艂u fotograficznego i filmowego znajduj膮cego si臋 obecnie na serwisie.

Finansowanie: G艂ówn膮 Instytucj膮 finansuj膮ca projekt jest Narodowy Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej. Dzia艂ania o charakterze lokalnym wspó艂finansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc艂awiu.

Koordynator:
Cezary Grochowski
c.grochowski@eko.org.pl

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
 1. Program Naturalnie Wroc艂aw
 2. Zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw 2016
 3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zaj臋cia edukacyjne EkoCentrum Wroc艂aw
 4. Naturalnie aktywni - zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw
 5. Zielona edukacja - zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw
 6. Zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw 2015
 7. Naturalne s膮siedztwo
 8. Produkcja herbaty w jako d藕wignia rozwoju przedsi臋biorczo艣ci w rejonie Tkibuli, Gruzja
 9. Smaki i kolory 艣wiata 鈥 zaj臋cia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wroc艂aw
 10. Sad bior贸偶norodno艣ci w Wa艂kowej
prawa autorskie: TERRA login