SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

 

19 kwietnia 2012
Śmiecenie Odpada. Kampania informacyjno - edukacyjna

Status: zrealizowany
 
Czas trwania: 21.12.2011 – 21.12.2012
 
Lokalne festiwale recyklingu w dolnośląskich gminach, wystawy, konkursy, warsztaty edukacyjne dla dziennikarzy, seminaria dot. tematyki odpadowej – to wszystko elementy kampanii informacyjno – edukacyjnej, której celem jest zwiększenie wiedzy mieszkańców Dolnego Śląska na temat zmian w prawie odpadowym oraz pokazanie jak wiele możemy zrobić, aby żyć w czystym i przyjaznym środowisku.
 
Kampania „Śmiecenie odpada” jest realizowana przez konsorcjum, którego liderem jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. W jego skład wchodzą Fundacja EkoRozwoju oraz Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” z Legnicy.
 
Opis projektu: 
 
Cel:
 
Celem kampanii jest przedstawienie w prosty i ciekawy sposób  informacji związanych z wejściem nowej ustawy o gospodarce odpadami. Zaplanowane działania prowadzą m.in. do:
 • popularyzowania oraz przekazywania właściwych wzorów i zachowań proekologicznych oraz pokazania  korzystnych zmian wynikających z ustawy. 
 • promowania systematycznego segregowania odpadów i ograniczania ich ilości wśród mieszkańców Dolnego Śląska; uczenie poprzez zabawę  i uczestnictwo w imprezach integracyjnych
 • wzrostu aktywności samorządów i lokalnych partnerów zaangażowanych w działania edukacyjne na poziomie lokalnym, również lokalnych mediów
 • zwiększenia świadomości odpowiedzialności za środowisko i poczucia wspólnoty wśród społeczności
 • wzrostu ilości wysegregowanych odpadów przez mieszkańców.
 • zwiększenia wiedzy dziennikarzy na tematy związane ze zrównoważoną gospodarką odpadami w kontekście nowych realiów związanych z nowelizacją prawa odpadowego;
 
Działania:
 
W ramach kampanii zostaną zrealizowane 24 działania zgrupowane w 4 bloki tematyczne:
 
I Kampania ambientowa
 
1.1 Lokalne festiwale recyklingu „odŚMIEĆ swoje środowisko”
Cykl wydarzeń edukacyjnych realizowanych w 40 gminach województwa dolnośląskiego i 4 miastach powyżej 80 tys. mieszkańców. Samorządy, organizacje, szkoły, ośrodki kultury lub przedsiębiorstwa komunalne zrealizują 44 przedsięwzięcia edukacyjne wybrane w ramach ogłoszonego konkursu.
 
1.2 Wystawa przestrzenna „Żyj EKO, śmiecenie odpada”
Śmieciowe potwory zbudowane z plastiku, szkła i papieru zostaną wykonane przez studentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Każda z nich przypominać będzie o zasadach segregacji śmieci, wymaganiach prawnych a także zasadzie 3R (Reduce, Reuse, Recycle)..  
 
1.3 Konkurs na najciekawszy flash - mob o tematyce ekologicznej. Zwycięski pomysł zostanie zrealizowany na terenie Dolnego Śląska oraz rozreklamowany w internecie. Uczestnicy konkursu otrzymają upominki.
 
1.4. Wystawa fotograficzna pt. Dolnośląskie śmiecenie odpada – pozytywne i negatywne przykłady obrazujące gospodarkę odpadami na Dolnym Śląsku zilustowane zdjęciami wykonanymi przez mieszkańców Dolnego Śląska.
 
1.5 Kampania outdoorowa – w ramach kampanii m.in. zostaną zainstalowane na przystankach wiaty zapachowe, mające za zadanie zaineresować kampanią, a przede wszystkim przypominać, że to od nas zależy, czy będziemy cieszyć się życiem w czystym i przyjaznym środowisku.
 
II Kampania w mediach społecznościowych
W ramach bloku m.in. prowadzony będzie funpage akcji na www.facebook.pl oraz przeprowadzone zostaną sondaże dot. tematyki ekologicznej.
 
III Kampania w mediach: TV, prasa, radio, internet W ramach kampanii m.in. prowadzony będzie serwis internetowy www.smiecenieodpada.pl, powstanie cykl redakcyjny z ekologią w tle.
 
Na łamach TVP Wrocław wyemitowany zostanie cykl filmów fabularyzowanych poświęconych tematyce odpadów oraz nowym uregulowaniom prawnym.
 
IV. Moduł szkoleniowo – informacyjny
W ramach tego modułu przeprowadzone zostaną następujące działania:
 
4.1 Karnawałowy event dla młodzieży „Śmiecenie odpada, pora na wrocławski karnawał" wraz z konferencją prasową, otwierającą kampanię „Nowe prawo odpadowe, nowy styl życia Dolnoślązaków”
 
4.2 Warsztaty subregionalne dla dziennikarzy "Medialnie o odpadach" poruszające następujące zagadnienia:
 • główne  grupy odpadów (metal, tworzywa sztuczne, szkło, papier, baterie, bioodpady, ZSE) i możliwości ich wykorzystania (recykling surowcowy, kompostowanie, wykorzystanie jako paliwo);

 • optymalne systemy zrównoważonej gospodarki i ich dopasowania do uwarunkowań lokalnych (przykłady dobrych praktyk);

 • metody informowania o odpadach - jak wykorzystać lokalną sytuację  by w sposób interesujący informować i zaangażować społeczność lokalną do pozytywnych zmian

 Zostanie przeprowadzony również konkurs dla dziennikarzy na najbardziej interesujący i kompetentny materiał medialny dotyczący tematyki odpadów (3 nagrody główne).
 
4.3 Seminaria regionalne „Nowe wymogi w zakresie zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych w świetle zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.
 
Saminaria posłużą dostarczeniu niezbędnej wiedzy o obowiązujących wymogach i zasadach wdrażania zmian przedstawicielom samorządów i przedsiębiorstw gospodarki komunalnej oraz lepszej organizacji systemów zbiórki i zagospodarowania odpadów.
 
W programie seminariów znajdą się m.in. 
 • nowe wymogi prawne, organizacyjne, technologiczne w zakresie zbiórki i gospodarowania odpadów komunalnych w gminie, etapy wdrożenia

 • dobre praktyki zbiórki i zagospodarowania odpadów przykłady krajowe i zagraniczne

 • praktyczne aspekty zmian w regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, wprowadzenie nowych stawek opłat

 
4.4    Warsztaty edukacyjne dla proboszczów
W ramach kampanii zostanie przeprowadzonych 6 warsztatów edukacyjnych dla proboszczów i członków Rad Parafialnych. W programie znajda się elementy zawierające informacje na temat spobów promowania wśród parafian systemowego segregowania odpadów i ich ograniczania oraz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców. Dzięki pomocy dolnośląskich diecezji komplety materiałów dotrą do wszystkich parafii Dolnego Śląska
 
4.5     Seminarium dla przedsiębiorców, projektantów: „Wykorzystaj ponownie bo śmiecenie odpada”  
Podczas seminarium zostaną zaprezentowane przykłady dobrych wzorców ponownego wykorzystania odpadów w wybranych krajach. Konferencja obali umysłową przeszkodę/stereotyp, który mówi, że to co ekologiczne jest dużo droższe od tego co nie ekologiczne. Ekologicznie oznacza bowiem coraz częściej ekonomicznie. 
 
Wśród proponowanych tematów m.in.:
 • Kinnarps czyli projektowanie miejsc pracy dla pracowników z myślą o ochronie środowiska- – corporate social responsibility. 

 • Cykl życia produktu 

 • Design w biznesie (strategia & zarządzanie) 

 • Kuchnia jako strefa ekologiczna

 • Nowe technologie i eko trendy w wyposażeniu wnętrz mieszkalnych (firma AGD 

 • Zero Waste

 
4.6 Dyskusja panelowa oraz forum wymiany doświadczeń  podczas Dolnośląskiego Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie Zdrój: ”Wyzwania we współpracy regionalnej na Dolnym Śląsku, śmiecenie odpada”.
 
 
Członkowie konsorcjum:
1. ARAW SA z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Solnym 14 (50-062)  lider konsorcjum
2. Fundacja Ekorozwoju ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław.
3. Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" ul. Orła Białego 2, 59-220 Legnica.
 
Finansowanie:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 
Koordynacja ze strony FER
Monika Onyszkiewicz
 

 

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
 1. Program Naturalnie Wrocław
 2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
 3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
 7. Naturalne sąsiedztwo
 8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
 9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
 10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login