SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

05 lipca 2014
Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław

Status: zrealizowany

Czas trwania: 10.03 – 13.12.2014

Opis projektu:

Cel programu

1) zwiększenie wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców Wrocławia, w tym dzieci i młodzieży, w takich obszarach jak przyroda w mieście, zrównoważony rozwój, transport etc.

2) promocja aktywnych postaw obywatelskich związanych z ochroną przyrody w mieście, kształtowaniem  przestrzeni miejskiej w duchu zrównoważonego rozwoju

Rezultaty:

Z zajęć realizowanych w EkoCentrum w ramach programu edukacyjnego skorzystało ponad 4 300 osób w roku 2014. 

Działania

W ramach projetu realizowanych jest szereg zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie ekologii, przyrody w mieście i innych. Zajęcia prowadzone są w EkoCentrum Wrocław i otwarte są dla wszystkich chętnych (grupy szkolne, grupy otwarte).

PAKIETY TEMATYCZNE ZAJĘĆ

Wszystkie zajęcia realizowane w obrębie trzech pakietów tematycznych:

1) PAKIET PRZYRODNICZY

Pakiet ten obejmie zajęcia edukacyjne dotyczące umiejętność rozpoznawania gatunków, funkcjonowanie ekosystemów, uwarunkowania przyrodnicze działalności człowieka. Szczególna uwaga poświęcona zostanie kwestiom związanym z ochroną gatunków i siedlisk oraz obszarów przyrodniczo-cennych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000.

Przykładowe zajęcia: Natura miasta, Owady, Drzewa i ich mieszkańcy; Ptaki wokół nas; Chronimy przyrodę: po co i jak?; Ekosystemy miasta; Ekologia w pigułce; Przyrodnicze eskapady.

2) PAKIET EKOROZWOJU

Pakiet obejmie zajęcia edukacyjne dotyczące wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących zrównoważonego korzystania z zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do ograniczenia powstawania odpadów, zmniejszenia zużycia energii, zrównoważonego transportu, ochrony wód i klimatu. W ramach pakietu realizowane są także działania związane ze zrównoważonym rozwojem przestrzeni miejskich oraz indywidualną odpowiedzialnością jednostki za stan najbliższego otoczenia i środowiska. 

Przykładowe tematy zajęć: 3R: reduce, reuse, re cykle; eletro-odpady; Zmiany klimatu a prawa człowieka; Prawo do wody; Ile wody potrzebuje człowiek?; Ekologiczne zakupy/odpady opakowaniowe; Zrównoważona dieta - czyli wiem co jem; Moje miasto - czyste miasto; Miejski ogrodnik. 

3) PAKIET KOMUNIKACJI

Pakiet ten obejmie zajęcia edukacyjne dotyczące kwestii edukacji i komunikacji społecznej w tematyce ochrony środowiska. Zajęcia bazować będą na praktycznych doświadczeniach związanych z kampaniami edukacyjnymi. Pakiet komunikacyjny uzupełniony zostanie praktycznymi zajęciami edukacyjnymi „Rower” z elementami zajęć praktyczno-technicznych przy wykorzystaniu cykloficyny. 

Przykładowe tematy zajęć: Edukacja obywatelska i globalna – aktywność obywatelska; Edukacja obywatelska i globalna – prawa człowieka i zrównoważony rozwój; Reklama i zachowania konsumenckie; Kupuj odpowiedzialnie; Rower z elementami praktyczno-technicznych przy wykorzystaniu cykl oficyny.

RODZAJE ZAJĘĆ

Zajęcia z PAKIETÓW EDUKACYJNYCH EkoCentrum realizowanych w ramach programu przeprowadzane mogą być zarówno w formie zajęć terenowych, jak i salowych.

1) ZAJĘCIA TERENOWE 

Zajęcia prowadzone będą na obszarach przyrodniczo-cennych leżących na terenie miasta Wrocławia, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000: Grądy Odrzańskie, Grądy na Odrą, Łęgi nad Bystrzycą, Las Pilczycki, parki Wrocławia, a także w najbliższym otoczeniu EkoCentrum (dzielnica Nadodrze).  Zajęcia edukacyjne realizowane będą na bazie posiadanych oraz zakupionych przez Fundację w ramach programu materiałów edukacyjnych. EkoCentrum służyć będzie jako baza techniczno-wypadowa do realizacji zajęć. 

2) ZAJĘCIA SALOWE

Zajęcie prowadzone będą w dwóch salach warsztatowych EkoCentrum Wrocław z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury szkoleniowej oraz materiałów dydaktycznych (będącej w posiadaniu FER oraz zakupionej w ramach programu).

W ramach programu opracowano także szereg narzędzi edukacyjnych oraz przeprowadzono działania promocyjne podczas imprez otwartych we Wrocławiu.

Więcej informacji na temat zajęć na www.ekocentrum.org
 
 
Wartość ogólna przedsięwzięcia: 215 305,00 PLN
Wysokość dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: 98 300,00 PLN
 

Koordynator
Aneta Osuch
osuch@eko.org.pl

www.wfosigw.wroclaw.pl
 

www.wroclaw.pl

 

 

 

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
  1. Program Naturalnie Wrocław
  2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
  3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
  7. Naturalne sąsiedztwo
  8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
  9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
  10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login