SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZE艃
 
Oznaczenie szlaku

Wycieczka m艂odzie偶y po nowym szlaku

Budowa w Chiaturze

W Chiaturze praca wre

Placyk w Chiaturze po remoncie

Zielony Dzie艅 w Orpiri

Akcja sprz膮tania w Kursebi

Trening dla trener贸w w Tbilisi

Wizyta studyjna w Dolinie Baryczy

04 wrze艣nia 2012
Akademia Lidera

Status: zrealizowany

Okres realizacji: 15.08 - 31.11.2012

Opis projektu:

in English

CELEM projektu by艂o zwi臋kszenie aktywno艣ci obywateli (lokalnych liderów) w zakresie poprawy jako艣ci 偶ycia w miejscu ich zamieszkania oraz nawi膮zanie wspó艂pracy pomi臋dzy regionami i wymiana do艣wiadcze艅 w zakresie kreowania rozwoju lokalnego

ODBIORCAMI projektu by艂y NGO i liderzy lokalni z ró偶nych rejonów kraju, a tak偶e po艣rednio lokalna administracja samorz膮dowa oraz mieszka艅cy obszarów wiejskich, gdzie realizowane b臋d膮 aktywno艣ci liderów.

DZIA艁ANIA koncentrowa艂y si臋 na zwi臋kszeniu kompetencji i umiej臋tno艣ci przywódczych liderów lokalnych poprzez cykl szkoleniowy Akademia Lidera oraz zainicjowaniu i wsparciu ich dzia艂a艅 w terenie (tzw. Ma艂ych Projektów) podejmowanych w przestrzeni publicznej. Projekt przyczyni si臋 te偶 do wzrostu kwalifikacji trenerów – przedstawicieli i wspó艂pracowników gruzi艅skich organizacji pozarz膮dowych, wspó艂pracuj膮cych 艣ci艣le z liderami przemian lokalnych. Ponadto zainicjowana i wzmocniona zostanie wspó艂praca pomi臋dzy NGO a lokalnymi liderami.

W RAMACH PROJEKTU powadzone zosta艂y: szkolenia i wsparcie merytoryczne (mentoring) dla aktywistów/liderów w regionach,  wyjazd studyjny s艂u偶膮cy prezentacji do艣wiadcze艅 z polskiej wsi.


 

Rezultaty:

G艂ównym rezultatem osi膮gni臋tym w ramach projektu jest zainnicjowanie lokalnej  aktywno艣ci zmierzaj膮cej do poprawy warunków 偶ycia w wybranych rejonach. Wiedza zdobyta podczas cyklu szkoleniowego AL, zdobyte kontakty i do艣wiadczenie wzmonic艂o aktywne jednostki w ich liderskim dzia艂aniu.  Realizacja 10 Ma艂ych Projektów, inicjowanych przez uczestników Akademii Lidera, anga偶uj膮cych lokaln膮 spo艂eczno艣膰 na ró偶nych etapach realizacji (od planowania po wykonanie) zainicjowa艂a nie tylko pierwsze inicjatywy oddolne w poszczególnych spo艂eczno艣ciach, ale tak偶e wzmocni艂a pozycj臋 lokalnych liderów. Proste dzia艂ania, z szybko widocznymi efektami wzmocni艂o przekonanie mieszka艅ców poszczególnych wsi o mo偶liwo艣ci wp艂ywu jednostkki na otoczenie i jako艣膰 偶ycia lokalnej spo艂eczno艣ci

W ramach projektu osi膮gni臋to nast臋puj膮ce rezultaty:

 1. 10 lokalnych liderów gruzi艅skich zapoznanych zosta艂o z dobrymi praktykami pracy lidera w Polsce (wizyta studyjna);
 2. 20 liderów zosta艂o wyposa偶onych w podstawowe umiej臋tno艣ci umo偶liwiaj膮ce samodzielne i efektywne funkcjonowanie w lokalnych spo艂eczno艣ciach - realizowanie projektów i dzia艂ania na rzecz poprawy jako艣ci 偶ycia (szkolenia w Akademii Lidera);
 3. 10 ma艂ych projektów zosta艂o zrealizowanych przez liderów na rzecz lokalnych spo艂eczno艣ci;
 4. ok. 100 osób zaanga偶owanych w realizacj臋 Ma艂ych Projektów w rejonach;
 5. 13 trenerów i animatorów gruzi艅skich zapozna艂o si臋 z aktywnymi metodami pracy z liderami oraz podstawami tworzenia systemu wparcia dla lokalnych liderów – absolwenci szkolenia dla trenerów z Tbilisi (kurs dla trenerów);
 6. 6 trenerów gruzi艅skich w praktyce wykorzysta艂o zdobyte podczas szkolenia umiej臋tno艣ci podczas organizowania zjazdu Akademii Lidera
 7. na podstawie materia艂ów i zdobytej podczas szkolenia trenerów wiedzy, gruzi艅scy trenerzy przygotowali program szkole艅 dla Liderów – program 2 zjazdów uwzgl臋dniaj膮cy metody aktywizacyjne oraz konieczne obszary wsparcia liderów
 8. zainicjowana zosta艂a wspó艂praca pomi臋dzy liderami z poszczególnych rejonów, bior膮cymi udzia艂 w szkoleniach, wymiana do艣wiadcze艅 w dzia艂aniach na rzecz spo艂eczno艣ci lokalnych – kontakty pomi臋dzy liderami z poszczególnych rejonów oraz organizacjami partnerskimi Elkana, BSEA, CENN oraz TDDF;

Dzia艂ania:

Dzia艂anie 1 Trening trenerów w Gruzji (wrzesie艅)


Trening pos艂u偶y艂:

 • zapoznaniu trenerów z Gruzji z nowatorskimi metodami pracy z liderami oraz przyk艂adami dzia艂a艅 liderów na obszarach wiejskich w Polsce
 • wymianie do艣wiadcze艅
 • wypracowaniu metodyki i programu zaj臋膰 w ramach AL w Gruzji (dzia艂. 3)

Dzia艂anie 2 Wizyta studyjna liderów w Polsce (pa藕dziernik)

Wizyta dla 10 najaktywniejszych uczestników Akademii Lidera. Wizyta pos艂u偶y艂a prezentacji dobrych praktyk oraz nawi膮zaniu kontatków pomi臋dzy polskimi i gruzi艅skimi liderami loklanymi.

W programie wizyty znalaz艂y si臋:

1. przyk艂ady ma艂ych inicjatyw, realizowanych przy wspó艂pracy ca艂ych spo艂eczno艣ci, cz臋sto niskonak艂adowych.
2. Sesja warsztatowo - ewaluacyjna - podsumowanie programu, wst臋pne zaplanowanie dzia艂a艅 w Gruzji, w oparciu m.in. o zaobserwowane przyk艂ady i propozycje (z uwzgl臋dnieniem warunków lokalnych).


Dzia艂anie 3 Akademia Lidera (AL) (wrzesie艅 - listopad)


Program szkoleniowy przygotowany w ramach Akademii mia艂 na celu wszechstronne przygotowanie liderów, którzy b臋d膮 realizowali dzia艂ania zwi膮zane z aktywizacj膮 spo艂eczno艣ci lokalnych w celu wsparcia rozwoju spo艂eczno - gospodarczego docelowych rejonów. Liderzy nabyli umiej臋tno艣ci analizy problemów w艂asnych spo艂eczno艣ci i poszukiwania rozwi膮za艅, planowania dzia艂a艅 oraz ich kontynuacji, anga偶owania do wspó艂pracy spo艂eczno艣ci lokalnej, kreowania i wdra偶ania inicjatyw promuj膮cych oraz wykorzystuj膮cych naturalny potencja艂 swoich regionów (przy uwzgl臋dnieniu aspektów zwi膮zanych z ochron膮 walorów przyrodniczych), lobbowania interesów spo艂eczno艣ci przed w艂adzami samorz膮dowymi.

Uczestnicy: ok. 20 osób (10 liderów bior膮cych udzia艂 w wizycie studyjnej, inne osoby

zaanga偶owane w dzia艂ania w danych spo艂eczno艣ciach); 4 liderów z 1 rejonu.

3.1 Szkolenia w AL – cykl szkole艅 dla lokalnych liderów (wrzesie艅 - pa藕dziernik)
2 trzydniowe sesje wyjazdowe organizowane w docelowych spo艂eczno艣ciach (Tkibuli, Keda)

3.2 Mentoring – system wsparcia dla lokalnych liderów

3.3 realizacja dzia艂a艅 liderów - Ma艂e Projekty (pa藕dziernik, listopad)
Kwota projektów: do 1000 PLN/lider zwrotu kosztów poniesionych na realizacj臋 zadania

Aby nada膰 praktyczny wymiar zdobytej podczas AL wiedzy, liderzy  mieli okazj臋 do zrealizowania ma艂ego projektu na rzecz swojej spo艂eczno艣ci.

Dzia艂anie 4 Wsparcie eksperckie na miejscu
 

Dzia艂anie 5 Ewaluacja i monitoring prowadzone przez koordynatora projektu.

 

Wi臋cej informacji o projekcie:

Akademia Lidera czyli FER w Gruzji

Akademia Lidera czyli Gruzini na Dolnym 艢l膮sku


Koordynator:
Katarzyna Zaremba
k.zaremba@eko.org.pl

Finansowanie


Projekt wspó艂finansowany w ramach programu polskiej wspó艂pracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012r. Program "Wsparcie Demokracji"

                                 

 

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
 1. Program Naturalnie Wroc艂aw
 2. Zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw 2016
 3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zaj臋cia edukacyjne EkoCentrum Wroc艂aw
 4. Naturalnie aktywni - zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw
 5. Zielona edukacja - zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw
 6. Zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw 2015
 7. Naturalne s膮siedztwo
 8. Produkcja herbaty w jako d藕wignia rozwoju przedsi臋biorczo艣ci w rejonie Tkibuli, Gruzja
 9. Smaki i kolory 艣wiata 鈥 zaj臋cia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wroc艂aw
 10. Sad bior贸偶norodno艣ci w Wa艂kowej
prawa autorskie: TERRA login