SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

17 czerwca 2013
Herbata jako produkt lokalny w Tkibuli, Gruzja - wsparcie rozwoju małej przedsiębiorczości

mala fotka

Status: zakończony

Termin realizacji: 01.06 - 30.09.2013

Opis projektu:

Projekt  był kontynuacją działań dotyczących rozwoju turystyki I produktu lokalnego w rejonie Tkibuli (Gruzja) podejmowanych przez FER I TDDF w 2012 roku. Jego głównym CELEM było wsparcie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości opartej na tradycjach rejonu i jego naturalnych zasobach poprzez wsparcie procesu  stworzenia produktu lokalnego na bazie herbaty. BENEFICJENTAMI projektu byli lokalni rolnicy i drobni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją herbaty oraz świadczeniem usług okołoturystycznych. Projekt angażował także władze lokalne oraz przedstawicieli lokalnych NGO. Główne DZIAŁANIA projektu skupiały się na udzieleniu wsparcia merytorycznego w postaci szkoleń i konsultacji dla przedsiębiorców przez doświadczonych trenerów ze Stowarzyszenia Elkana oraz polskich ekspertów głownie z zakresu prowadzenia małego biznesu na obszarach wiejskich oraz tworzenia spójnego produktu lokalnego jako bazy dla rozwoju usług i wypracowania produktu turystycznego. Jego założeniem było także przekazanie know how dot. pracy nad rozwojem regionu w duchu współpracy trójsektorowej oraz przygotowanie grupy lokalnych producentów do kontynuowania rozwoju produktu lokalnego w rejonie.

W ramach projektu i pracy z grupą producentów herbaty dążyliśm m.in. do:

1)  wykorzystania potencjału regionu w zasoby do odtworzenia drobnej produkcji dobrej jakości herbaty;
2)  stworzenia produktu, który kładłby nacisk na:


• lokalność;
• wysoką jakość – ręczny zbiór, kontrolowane przetwarzanie;
• wsparcie lokalnych przedsiębiorców i usługodawców;
• powiązanie z stworzeniem produktu turystycznego – pamiątki z regionu, herbaciane tury dla turystów etc.
• aspekty ekologiczne - w przyszłości produkcja spełniająca standardy certyfikacji BIO.


3)  nawiązania współpracy indywidualnych przedsiębiorców lub grup producenckich z Tkibuli pomiędzy sobą, a także ze stowarzyszeniem Elkana (włączenie w sieć dystrybucji Elkany, możliwość korzystania z systemu szkoleń i porad).

DZIAŁANIA W PROJEKCIE:


I Spotkania informacyjne w wioskach (czerwiec)

II Cykl szkoleniowy dla drobnych producentów


Szkolenia nastawione na wzmocnienie wiedzy i umiejętności producentów (głównie herbaty). Podczas szkoleń, poza wiedzą teoretyczną, prezentowane będą także dobre praktyki (np. spotkanie z producentem herbaty z Gurii). Nacisk będzie też kładziony na zmiany dot. finansowania biznesów okołorolniczych w postaci małych kredytów przewidziane na 2014r, jako możliwość pozyskania środków na rozwój własnego biznesu. Na część szkoleń zaproszeni zostaną także przedstawiciele władz lokalnych oraz innych usługodawców i producentów (np producenci miodu kasztanowego) – w zależności od tematyki.


1) Prowadzenie biznesu na obszarach wiejskich (czerwiec, sierpień)


2) Herbata jako produkt lokalny (lipiec/sierpień)


a) Treningi i warsztaty w ramach, których będzie miało miejsce
b) konsultacje dot. jakości produkcji


III Wsparcie eksperckie
z zakresu współpracy międzysektorowej, tworzenia oferty agroturystycznej, tworzenia produktu lokalnego jako dźwigni małego biznesu na terenach wiejskich.

IV Monitoring i ewaluacja działań - wizyta robocza koordynatora (sierpień/wrzesień)


V Spotkanie podsumowujące działania w projekcie


Spotkanie zorganizowane przez władze lokalne w Tkibuli służące prezentacji efektów działań projektowych
mieszkańcom Tkibuli, przestawicielom władz lokalnych, drobnych przedsiębiorców etc. Będzie to również okazja do dyskusji nad postępami w realizacji Rekomendacji do Rozwoju Turystyki opracowanych w 2012r.
 

Partnerzy w projekcie:

Tkibuli District Development Fund

Stowarzyszenie Elkana

Finansowanie:

Koordynator:

Katarzyna Zaremba, k.zaremba@eko.org.pl

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
  1. Program Naturalnie Wrocław
  2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
  3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
  7. Naturalne sąsiedztwo
  8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
  9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
  10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login